Probas de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade en Galicia
Pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad en Galicia

Física Castelán Gallego

Química Castelán GallegoFollas de cálculo / Hojas de cálculo

Alfonso J. Barbadillo Marán

Actualizado: 22/04/2018