Probas de avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade en Galicia
Pruebas de evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad en Galicia

Física Castelán Gallego

Química